Wnioski

Świadczeniami wynikającymi z pomocy społecznej są również świadczenia niepieniężne. Na podstawie art. 36 pkt 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej wynika, iż pomoc taka przysługuje osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, niezaradnym życiowo.

Więcej o: Świadczenia niepieniężne

Zasiek rodzinnyZasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka na częściowe pokrycie kosztów i wydatków związanych z jego utrzymaniem.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Ze względu na wiek zasiłek rodzinny przysługuje:

- do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub kontynuowania nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do 21 lat )
- w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
- w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców rodziców do ukończenia przez nią 24 lat, jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje wtedy, gdy:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
b) ojciec dziecka jest nieznany;
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e)dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
6)członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli:

- miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę lub
- 764 zł w przeliczeniu na osobę jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się.

Do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego uwzględniane są dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

W przypadku, gdy zachodzi zmiana sytuacji dochodowej rodziny, dochód ten będzie powiększony o dochód uzyskany, lub tez pomniejszony o dochód utracony.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.
Do powierzchni gospodarstwa wlicza się również obszary rolne oddane w dzierżawę. Dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się wówczas o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
Dochód z gospodarstwa rolnego oraz inne dochody pozarolnicze sumują się.

Okres zasiłkowy oraz terminy składania wniosków

Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca w danym roku.

Wypłacanie świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne wypłacane są nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie rodzinne.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.
Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.
Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych jeżeli osoba nie podejmuje świadczeń przez kolejne trzy miesiące kalendarzowe.
Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń wygasa.

Świadczenia nienależnie pobrane

Osoba otrzymująca świadczenia rodzinne, w przypadku wystąpienia w rodzinie jakichkolwiek zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych tj. dochodowych, adresu zamieszkania, składu rodziny, zaprzestania nauki przez dziecko jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zmianach organ realizujący świadczenia rodzinne.
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne to:
1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania. Takie pouczenie znajduje się w każdej decyzji;

2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia.

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie zobowiązana jest do jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Więcej o: Zasiłek rodzinny