300 

Informacje w zakresie przyznawania i wypłaty świadczenia „DOBRY START”

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia przyznawanego co roku dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu,jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych , żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Programem nie są objęte dzieci w zerówce, uczniowie szkół dla dorosłych oraz studenci.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje :

1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich , zakładzie poprawczym, areszcie śledczym , zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole , jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

 

Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane :

-od 1 lipca do 30 listopada -w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną ( za pomocą portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej),

- od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną ( listownie lub osobiście)

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „ Dobry Start” upływa 30 listopada.

Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i w sierpniu , wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach , wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „ Dobry Start” (M.P. poz .514)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start” ( Dz.U. z 2018r. poz.1061)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz.1343)

 

Wnioski o świadczenie Dobry Start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można znaleźć TUTAJ