Dobry Start 300Najważniejsze informacje o rządowym programie "Dobry start"

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla 4,4 mln uczniów. Na ten cel rząd przekazał do końca 2021 r. ponad 5,3 mld zł.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

 • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20 roku życia;

 • 24 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczenie dobry start przysługuje również na uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 • Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z rządowego programu "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

 • Jednocześnie należy pamiętać, że rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje także studentów.

 

 • Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

 • matka lub ojciec dziecka,

 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

 • opiekun prawny dziecka– osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

 • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,

 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

 

 • Jak i gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Od 1 lipca br. osoby uprawnione mogą składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Tak jak w ubiegłym roku, wnioski o świadczenie dobry start można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Rozpatrywaniem wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczenia dobry start zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w ubiegłego roku przejął obsługę rządowego programu "Dobry start" w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych.

Wnioski można złożyć do ZUS tylko drogą online: za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

 • Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, ruszy 1 lipca 2022 r. Wniosek będzie można złożyć tylko drogą online: przez stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia dobry start na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane, wnioski o świadczenie dobry start składają tylko poprzez portal PUE ZUS.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

 • Kiedy i jak rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start