stypendium3

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Sędziejowice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała  lub ciężka choroba, wielodzietność, brak  umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 poz 1481 ze zm.) pomoc materialna przysługuje:

1.Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2.Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3.Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioskodawcami mogą być : rodzice, prawni opiekunowie , pełnoletni uczeń.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( t.j. DZ.U. z 2019r., poz 1481 ze zm.) tj. 528,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.


Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości przychodów netto z ostatniego miesiąca za m-c sierpień 2020r wszystkich pełnoletnich członków rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

- zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS lub KRUS - przyznającej lub o waloryzacji renty /emerytury;

- świadczeń z pomocy społecznej lub pomocy socjalnej;

- kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy);

- w przypadku gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS, kserokopia ostatniego nakazu płatniczego;

- w przypadku działalności gospodarczej gdy była prowadzona w 2019 roku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie /oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu;

- oświadczenie z tytułu osiągniętego dochodu z prac dorywczych;

- oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się wysokość stypendium miesięcznie:
1) 160% kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 300,00 zł.
2) 150% kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 300,00 zł i nie przekracza 528,00zł.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez ucznia dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniu) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie:
- imiennych faktur VAT;
- imiennych rachunków;
- imiennych dowodów wpłat KP;
- biletów imiennych miesięcznych;
- umów imiennych kupna sprzedaży.
Powyższe dokumenty muszą być wystawione na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji - istotne aby np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotacje „ szkolne” lub „ sportowe”

Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina lub teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkolę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Przy dokonywaniu zakupu asortymentu podlegającego refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego należy pamiętać, aby artykuły te nie należały do grupy towarów tzw. „ luksusowych” gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanego stypendium szkolnego, albowiem pomoc materialna udzielana w tej formie ma charakter socjalny.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego w przypadku:
a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
b) klęski żywiołowej,
c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
d) innych, szczególnych okoliczności.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych -zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7 pokój nr 2 lub telefonicznie 43 677 15 81.

 

Attachments:
Download this file (katalog wydatków stypendium szkolne.pdf)katalog wydatków stypendium szkolne.pdf[Katalog wydatków]68 kB
Download this file (REGULAMIN.pdf)REGULAMIN.pdf[Regulamin stypendium]6551 kB