StypendiumStypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Sędziejowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich

dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł.

Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2024 r. w siedzibie ośrodka.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym: podręczników i przyborów szkolnych, stroju oraz innych pomocy przeznaczonych na potrzeby edukacyjne. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7.

 

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać telefonicznie 43 677 15 81 lub pod adresem e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości przychodów netto z ostatniego miesiąca za m-c sierpień 2022r wszystkich pełnoletnich członków rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

- zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS lub KRUS - przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury;

- świadczeń z pomocy społecznej lub pomocy socjalnej;

- kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy);

- w przypadku gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS, kserokopia ostatniego nakazu płatniczego;

- w przypadku działalności gospodarczej gdy była prowadzona w 2021 roku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie /oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu;

- oświadczenie z tytułu osiągniętego dochodu z prac dorywczych;

- oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez ucznia dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniu) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie:
- imiennych faktur VAT;
- imiennych rachunków;
- imiennych dowodów wpłat KP;
- biletów imiennych miesięcznych;
- umów imiennych kupna sprzedaży.
Powyższe dokumenty muszą być wystawione na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji - istotne aby np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotacje „ szkolne” lub „ sportowe”

Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina lub teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkolę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Przy dokonywaniu zakupu asortymentu podlegającego refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego należy pamiętać, aby artykuły te nie należały do grupy towarów tzw. „ luksusowych” gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanego stypendium szkolnego, albowiem pomoc materialna udzielana w tej formie ma charakter socjalny.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego w przypadku:
a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
b) klęski żywiołowej,
c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
d) innych, szczególnych okoliczności.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych -zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7 pokój nr 2 lub telefonicznie 43 677 15 81.

 

 

 

Attachments:
Download this file (oświadczenie do konta.doc)oświadczenie do konta.doc[Oświadczenie - stypendium - nr konta]17 kB
Download this file (oswiadczenie stypendium 2022.doc)oswiadczenie stypendium 2022.doc[oswiadczenie stypendium 2022]17 kB
Download this file (Stypendium Szkolne 2022 2023.pdf)Stypendium Szkolne 2022 2023.pdf[Stypendium - zarządzenie]2935 kB
Download this file (wniosek stypendium 2022.doc)wniosek stypendium 2022.doc[wniosek stypendium 2022]51 kB
Download this file (wniosek zasiłek szkolny.doc)wniosek zasiłek szkolny.doc[wniosek zasiłek szkolnyW]26 kB