FunduszAlimentacyjnyŚwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie, uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

W myśl obowiązującej ustawy bezskuteczna egzekucja to taka, w wyniku której w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej kwoty należności, z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy, wydając na prośbę osoby zainteresowanej stosowne zaświadczenie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej jednak niż 500 zł za każdy miesiąc.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest w maksymalnej kwocie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do momentu ukończenia przez nią 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole, lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują bezterminowo.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (trwający 12 miesięcy) przyjmowane są od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia wnioski papierowe przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie GOPS.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres 12 miesięcy, od 1 października do 30 września kolejnego roku.

 

Link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego