UCHWAŁA NR XVI/132/04
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 6 grudnia 2004 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziejowicach.

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/69/99 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Sędziejowice:
Jerzy Kotarski

 

-------------------------

Załącznik
do uchwały nr XVI/132/04
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 6 grudnia 2004 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SĘDZIEJOWICACH

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach jest jednostką organizacyjną powołaną na podstawie uchwały Nr IX/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Sędziejowicach z dnia 28 lutego 1990 roku.


§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest wyodrębnioną gminną jednostką organizacyjną powołaną do bezpośredniego organizowania i wykonywania zadań pomocy społecznej na terenie gminy Sędziejowice.
2. Nadzór nad realizacją zadań zleconych sprawuje Wojewoda Łódzki.
3. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Radę Gminy.
4. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593 i Nr 99, poz.1001),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz.305, Nr 64, poz.593), niniejszego statutu.


§ 3. 1. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową gminy finansowaną:
1) ze środków dotacji celowej ustalanej przez Wojewodę Łódzkiego – na realizację zadań zleconych;
2) ze środków budżetu Gminy – na realizację zadań własnych i zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy.

 

 

Rozdział 2
Zadania Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodek wykonuje zadania:
1) własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej;
2) wynikające z innych ustaw szczególnych.

§ 5. 1. Do zadań Ośrodka należy:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy Sędziejowice, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;
2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
4) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą;
6) popieranie działalności niektórych środowisk, organizacji społecznych, charytatywnych i innych związków mających na celu podejmowanie działań samopomocowych oraz tworzenie systemu społecznego wsparcia;
7) wytaczanie powództwa o roszczenia alimentacyjne wobec osób uchylających się od łożenia na utrzymanie członka rodziny.

§ 6. 1.Ośrodek w celu rozwiązywania problemów społecznych i zapewnienia środków na działalność pomocy społecznej współpracuje z:
1) organami administracji rządowej i samorządowej;
2) organizacjami społecznymi, związkami, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi;
3) jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy;
4) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, KRUS-em, i innymi instytucjami ubezpieczeniowymi.

§ 7. Do zadań własnych należących do gminy, a realizowanych przez Ośrodek należy:
1) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
3) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 8. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a realizowanych przez Ośrodek, należy:
1) opracowanie projektów i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14)dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

§ 9. 1. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, a wykonywanych przez Ośrodek, należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

2. Ośrodek wykonuje zadania, o których mowa w ust.1, po zapewnieniu środków na realizację i obsługę tych zadań przez Wojewodę Łódzkiego.

 

 

Rozdział 3
Kierownictwo i organizacja

 

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje i odpowiada za jego działalność kierownik, zatrudniony i zwalniany przez Wójta Gminy Sędziejowice.
2. Kierownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
3. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec kierownika wykonuje Wójt Gminy Sędziejowice.
4. W czasie nieobecności kierownika Ośrodka zastępuje go kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach.

§ 11. 1. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sędziejowice.
2. Do czynności przekraczających zakres umocowania wymagana jest zgoda Wójta Gminy Sędziejowice.

§ 12. Do obowiązków kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) wydawanie z upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;
2) nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników;
3) przedkładanie coroczne Radzie Gminy Sędziejowice sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
4) opracowanie projektu lokalnego programu pomocy społecznej;
5) nadzorowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach;
6) wydawanie skierowań i decyzji odnośnie wysokości odpłatności za wyżywienie i usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach;
7) zawieranie umów cywilno-prawnych na wykonanie usług opiekuńczych przez osoby fizyczne i organizacje społeczne;
8) wystawianie tytułów egzekucyjnych dotyczących należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, które podlegają zwrotowi od świadczeniobiorcy lub jego spadkobierców z masy spadkowej albo od osób zobowiązanych do alimentacji w granicach i na zasadach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
9) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych zleconych przez Wójta Gminy.

§ 13. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) kierownik Ośrodka;
2) pracownicy socjalni;
3) stanowisko do spraw finansowo-księgowych;
4) stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych.

2. W strukturze Ośrodka działa Środowiskowy Dom Samopomocy, świadczący usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwany dalej „Domem”.

§ 14. 1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy o pracownikach samorządowych.
2. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników wykonuje kierownik Ośrodka, w tym ich zatrudnianie i zwalnianie.

§ 15. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny
ustalany przez kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Sędziejowice.

 

 

Rozdział 4
Środowiskowy Dom Samopomocy

§ 16. 1. Dom obejmuje opieką mieszkańców gminy Sędziejowice i Buczek i jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób, które ze względu na wiek, chorobę i niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych.
2. Dom jest placówką pobytu dziennego dla osób, które mają zabezpieczoną właściwą opiekę domową i rodzinną oraz stałe miejsce zamieszkania i funkcjonuje od poniedziałku do piątku.

§ 17. Domem kieruje kierownik odpowiedzialny bezpośrednio za jego działalność, który jest zatrudniony i zwalniany przez kierownika Ośrodka – po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Sędziejowice.

§ 18. W skład Domu wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) kierownik;
2) pracownicy socjalni;
3) instruktorzy terapii zajęciowej;
4) pielęgniarka;
5) technik fizjoterapii;
6) psycholog;
7) intendentka;
8) stanowisko pracy do spraw finansowo-księgowych;
9) kierowca;
10) sprzątaczka.

§ 19. Kierownik Domu opracowuje plan rzeczowo-finansowy, który stanowi część planu finansowego Ośrodka.

§ 20. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny ustalany przez kierownika Domu i zatwierdzony przez kierownika Ośrodka.

 

 

 

Rozdział 5
Gospodarka finansowa

§ 21. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy objętą budżetem gminy Sędziejowice.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków sporządzony przez kierownika Ośrodka.
3. Księgowość prowadzi Ośrodek we własnym zakresie, zgodnie z typowym planem kont dla jednostek.
4. Obsługę kasową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie.

§ 22. Lokal wraz z jego utrzymaniem zapewnia gmina Sędziejowice.

 

 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

 

§ 23. 1. Wszelkie zmiany statutu uchwalane są przez Radę Gminy Sędziejowice.
2. Projekt zmian, o którym mowa w ust.1, przygotowuje kierownik Ośrodka.
3. Tryb określony w ust. 1 i 2 obowiązuje również przy uchwalaniu statutu.

Attachments:
Download this file (Uchwała Nr XVI_132_04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.pdf)Uchwała Nr XVI_132_04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.pdf[Statut GOPS w Sędziejowicach]56 kB
Download this file (Zmiany w statucie - IX-58-07.pdf)Zmiany w statucie - IX-58-07.pdf[Zmiany w statucie z dnia 28.06.2007 r.]190 kB
Download this file (Zmiany w statucie - XIX.162.16.pdf)Zmiany w statucie - XIX.162.16.pdf[Zmiany w statucie z dnia 29.06.2016 r.]101 kB
Download this file (Zmiany w statucie - XXV-167-09.pdf)Zmiany w statucie - XXV-167-09.pdf[Zmiany w statucie z dnia 29.06.2009 r.]303 kB