UCHWAŁA NR XVIII/143/05
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 22 marca 2005 r.

 

w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziejowice.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 ) oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ,o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz.2703 ) Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziejowice, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice:
Jerzy Kotarski

 

Attachments:
Download this file (XVIII-143-05.pdf)XVIII-143-05.pdf[Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych]168 kB