UCHWAŁA NR XXXV/289/14
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 kwietnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziejowice na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509 i poz. 1650) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziejowice na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Sędziejowice

Wacław Ułański

Attachments:
Download this file (XXXV.289.14.pdf)XXXV.289.14.pdf[Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziejowice na lata 2014-2020]641 kB