Zesp interdyscyplinarnyZespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Sędziejowice został powołany zarządzeniem nr 64/19 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 6 sierpnia 2019r.

Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych.
Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

1. Jednostka organizacyjna Pomocy Społecznej:

- Monika Aleksandrowicz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach,

- Aleksandra Polak – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach;

2. Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Beata Piechulska,

- Marta Smolak – Pałatyńska

3. Policja:

- sierż. sztab. Kamil Mocherek – Komisariat Policji w Widawie;

4. Oświata:

- Wioletta Ziętarska – Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach,

- Anna Kowalczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Powstańców 1863r. W Sędziejowicach,

- Ryszard Cyran – Zespół Szkół im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie;

 

5. Ochrona Zdrowia:

- Katarzyna Mikła – Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach;

6. Organizacje Pozarządowe:

- Justyna Kmiecik – Stowarzyszenie Sędziejowice na Plus;

7. Kurator Zawodowy:

- Arkadiusz Glinkowski – Sąd Rejonowy w Łasku.