Zesp interdyscyplinarnyZespół Interdyscyplinarnyds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespółosób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Sędziejowice został powołany zarządzeniem nr 504/23 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 12 września 2023 r

Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych.
Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

1. Jednostka organizacyjna Pomocy Społecznej:

Monika Aleksandrowicz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach;

- Alicja Stępień - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.

2. Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Beata Piechulska.

3. Policja: sierż. Bartosz Piekarek – Komisariat Policji w Widawie.

4. Oświata: - Marta Buczkowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach

- Magdalena Krystyniak – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach

Ryszard Cyran– Zespół Szkół im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie;

5. Ochrona Zdrowia: Katarzyna Mikła– Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach;

6. Organizacje Pozarządowe:Agata Kapiczyńska – Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Sędziejowicach

7. Kurator Zawodowy: Arkadiusz Glinkowski – Sąd Rejonowy w Łasku.

8. Prokurator: -Joanna Morawska - Prokuratura Rejonowa w Łasku