Osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, przysługuje prawo do świadczenia zdrowotnego w formie opłacenia przez ośrodek pomocy społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie to przyznawane jest na okres pobierania zasiłku stałego.