Pomoc z zakresu usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Usługi opiekuńcze w swoim zakresie obejmują:
- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
- opiekę higieniczną;
- zaleconą przez lekarza pielęgnację;
- w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada gminy w drodze uchwały określa warunki na jakich usługi opiekuńcze będą świadczone oraz jaka będzie uiszczana za nie odpłatność.
Usługi opiekuńcze świadczone są bezpłatnie, w przypadku gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego.
W przypadku braku spełnienia powyższego kryterium dochodowego, osoby ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze, w zależności od posiadanego dochodu.