Osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, świadczone w ośrodku wsparcia.
Dla gminy Sędziejowice taki ośrodek stanowi Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach.


Usługi opiekuńcze w dziennym ośrodku wsparcia, świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub osoby w rodzinie nie przekracza kwoty 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w w art. 8 ust. 1, pkt 1 i 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. W przypadku przekroczenia kwoty 250% kryterium dochodowego, odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodku wsparcia, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie.