Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dzieckaJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Becikowe” przysługuje jednorazowo. Jego wysokość wynosi 1000 zł - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie:

- 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka

- w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

Od 1 stycznia 2012 r. do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres nie późniejszy niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Zaświadczenie potwierdza fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży. Musi zostać wypisane na specjalnym formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 183 poz.1234 z późn.zm.) „w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka".

Przy składaniu kserokopii dokumentów należy posiadać przy sobie ich oryginały celem udostępnienia do wglądu pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który potwierdza ich zgodność z oryginałem.


Wymagane dokumenty:

• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe;

• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;

• pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców);

• zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży;

• zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (lub dokument potwierdzający uzyskanie lub utratę dochodu, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – jeśli o wsparcie ubiega się osoba będąca właścicielem takiego gospodarstwa.