Dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczących się, na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.
Przysługuje na dziecko
- z orzeczeniem o niepełnosprawności, do ukończenia przez nie 16 lat lub
- z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, również po ukończeniu 16 lat, ale maksymalnie do ukończenia 24 roku życia.

Przysługuje on w wysokości :
- 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia;
- 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia.