DodatekzTytuluRozpoczeciaRokuSzkolnegoDodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce".

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł i przysługuje raz w roku

Zasiłek rodzinny przysługuje:
1. matce albo ojcu dziecka,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka).
3. opiekunowi prawnemu dziecka,
4. osobie uczącej się.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać wyłącznie razem z zasiłkiem rodzinnym.