GOPS logo 160x160Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziejowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie ośrodka.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole .Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym: podręczników i przyborów szkolnych, stroju oraz innych pomocy przeznaczonych na potrzeby edukacyjne. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.


Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7,pok. nr 2.

 

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać telefonicznie 43 677 15 81 lub pod adresem e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.