gops pomoc1 57443Ogólnopolska Kampania 16 Dni Bez Przemocy

W dniach od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. trwa ogólnopolska Kampania pn. „16 Dni Bez Przemocy”.

Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, niezrównana odwaga i wspólne działanie.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Instotutei poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.


Czemu służy Kampania?
Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
* rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
* wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
* budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
* zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
* wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
* tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.
 
 
Jak mogę się włączyć?
Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii:
* upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady;
* organizując trybunał, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet;
* przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni.

Prezentujemy wykaz miejsc, w których można uzyskać specjalistyczne poradnictwo i pomoc w sytuacji występowania przemocy domowej lub zagrożenia jej zaistnienia.

Telefony alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne
  1. Telefon - 112
  2. Policja - 997
  3. Straż Pożarna - 998
  4. Pogotowie - 999
  5. Kryzysowy Telefon zaufania – 116 - 123
  6. Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 22 668-70-00
  7. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 -111
  8. Lokalne telefony interwencyjne lub informacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:- Komenda Powiatowa Policji w Łasku - 43 675 69 11
- Komisariat Policji w Widawie - 47 845 49 10
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku – 43 675 37 49
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 43 675 50 49
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach – 43 677 15 81

Do udzielania pomocy oraz poradnictwa zobowiązane są również wszystkie instytucje oświatowe oraz placówki ochrony zdrowia działające na terenie gmin Sędziejowice.