naglowekEFS

Pragniemy poinformować, iż Gmina Sędziejowice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uzyskała dofinansowanie

dla projektu pt.:

Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społecznej, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

 

Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na terenie Gminy Sędziejowice.

Zaplanowane zadania:

  1. Utworzenie 6 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
  2. Zwiększenie wymiaru świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 1 istniejącego miejsca świadczenia usług opiekuńczych
  3. Utworzenie 3 nowych miejsc sąsiedzkich usług opiekuńczych
  4. Stworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego dla uczestników projektu

 

Wartość projektu: 555 357,04 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 499 821,33 zł