popz logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że można składać wnioski w celu otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba lub rodzina, która zmaga się z trudną sytuacją życiową oraz której dochód nie przekracza:

2 056,40 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej (dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 776 zł);

1 590,00 zł – w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 600 zł).

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach (ZUS, KRUS);

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie  zostało złożone.

Do dochodu wlicza się m.in.:

wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

wynagrodzenie za pracę dorywczą,

świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

renty,

emerytury,

alimenty,

odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

zasiłki dla bezrobotnych,

dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

dochody z gospodarstwa rolnego,

świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

dodatek mieszkaniowy,

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

 

Załączniki:

Wzór skierowania (.docx)

Wzór skierowania (.pdf)