500Nowe zasady składania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2022/2023

Od 1 lutego 2022 r. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2022/ 2023 , wnioski będą składać na nowych zasadach.

Według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+”.

Ważne!

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r., wnioski można składać do ZUS już od 1 lutego 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • portalu PUE ZUS

 • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia>

 • bankowości elektronicznej

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2022r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2022/2023 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w terminie :

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,

 • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,

 • od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r.,

 • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2022 r.,

 • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2022 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2022 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.

 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.

Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.Istotne jest, że w każdej jednostce ZUS, dla zainteresowanych klientów są udostępnione komputery, na których można  wypełnić wniosek, również z asystą pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ZUS planuje utworzenie od lutego, tj. od daty rozpoczęcia przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy,  dodatkowych, mobilnych punktów składania wniosków w innych placówkach/urzędach (np. Poczta, KRUS) w celu dotarcia do lokalnych środowisk, służąc rodzinom pomocą zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

Dobry Start 300Najważniejsze informacje o rządowym programie "Dobry start"

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla 4,4 mln uczniów. Na ten cel rząd przekazał do końca 2021 r. ponad 5,3 mld zł.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

 • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20 roku życia;

 • 24 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczenie dobry start przysługuje również na uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 • Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z rządowego programu "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

 • Jednocześnie należy pamiętać, że rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje także studentów.

 

 • Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

 • matka lub ojciec dziecka,

 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

 • opiekun prawny dziecka– osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

 • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,

 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

 

 • Jak i gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Od 1 lipca br. osoby uprawnione mogą składać wnioski o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Tak jak w ubiegłym roku, wnioski o świadczenie dobry start można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Rozpatrywaniem wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczenia dobry start zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w ubiegłego roku przejął obsługę rządowego programu "Dobry start" w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych.

Wnioski można złożyć do ZUS tylko drogą online: za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

 • Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, ruszy 1 lipca 2022 r. Wniosek będzie można złożyć tylko drogą online: przez stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia dobry start na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane, wnioski o świadczenie dobry start składają tylko poprzez portal PUE ZUS.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

 • Kiedy i jak rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

StypendiumStypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Sędziejowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich

dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł.

Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2022 r. w siedzibie ośrodka.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym: podręczników i przyborów szkolnych, stroju oraz innych pomocy przeznaczonych na potrzeby edukacyjne. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7.

 

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać telefonicznie 43 677 15 81 lub pod adresem e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości przychodów netto z ostatniego miesiąca za m-c sierpień 2022r wszystkich pełnoletnich członków rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

- zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS lub KRUS - przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury;

- świadczeń z pomocy społecznej lub pomocy socjalnej;

- kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy);

- w przypadku gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS, kserokopia ostatniego nakazu płatniczego;

- w przypadku działalności gospodarczej gdy była prowadzona w 2021 roku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie /oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu;

- oświadczenie z tytułu osiągniętego dochodu z prac dorywczych;

- oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez ucznia dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniu) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie:
- imiennych faktur VAT;
- imiennych rachunków;
- imiennych dowodów wpłat KP;
- biletów imiennych miesięcznych;
- umów imiennych kupna sprzedaży.
Powyższe dokumenty muszą być wystawione na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji - istotne aby np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotacje „ szkolne” lub „ sportowe”

Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina lub teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkolę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Przy dokonywaniu zakupu asortymentu podlegającego refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego należy pamiętać, aby artykuły te nie należały do grupy towarów tzw. „ luksusowych” gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanego stypendium szkolnego, albowiem pomoc materialna udzielana w tej formie ma charakter socjalny.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego w przypadku:
a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
b) klęski żywiołowej,
c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
d) innych, szczególnych okoliczności.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych -zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7 pokój nr 2 lub telefonicznie 43 677 15 81.

 

 

 

Attachments:
Download this file (oświadczenie do konta.doc)oświadczenie do konta.doc[Oświadczenie - stypendium - nr konta]17 kB
Download this file (oswiadczenie stypendium 2022.doc)oswiadczenie stypendium 2022.doc[oswiadczenie stypendium 2022]17 kB
Download this file (Stypendium Szkolne 2022 2023.pdf)Stypendium Szkolne 2022 2023.pdf[Stypendium - zarządzenie]2935 kB
Download this file (wniosek stypendium 2022.doc)wniosek stypendium 2022.doc[wniosek stypendium 2022]51 kB
Download this file (wniosek zasiłek szkolny.doc)wniosek zasiłek szkolny.doc[wniosek zasiłek szkolnyW]26 kB

PodjecieNaukiPozaMiejscemZamieszkaniaDodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamieszkania w miejscowości, w której się ona znajduje. Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje w wysokości:
- 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły(innej niż swoje miejsce zamieszkania)
- 69 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym)

Dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczących się, na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.
Przysługuje na dziecko
- z orzeczeniem o niepełnosprawności, do ukończenia przez nie 16 lat lub
- z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, również po ukończeniu 16 lat, ale maksymalnie do ukończenia 24 roku życia.

Przysługuje on w wysokości :
- 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia;
- 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia.

DodatekSamotnegoWychowaniaDzieckaDodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodziców nie żyją.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego rodzica lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem. Jeśli oboje rodziców lub opiekunowie prawni korzystają z urlopu wychowawczego równocześnie, przysługiwać im będzie jeden dodatek.

Przysługuje on nie dłużej niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem;
- 36 miesięcy kalendarzowych w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dodatek dla rodziców, którym urodziło się dziecko, oraz dla opiekunów, którzy dziecko adoptowali, posiadających prawo do zasiłku rodzinnego. Przysługuje na każde dziecko urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane przy jednej procedurze adopcji.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 1 roku od dnia narodzin dziecka.
Prawo do dodatku uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, iż matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Kwota dodatku jest jednorazowa i wynosi 1000 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dzieckaJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Becikowe” przysługuje jednorazowo. Jego wysokość wynosi 1000 zł - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada 2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Za dochód rodziny osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a)osoby wymagającej opieki,

b)rodziców osoby wymagającej opieki,

c)małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d)osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e)pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

-z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) małżonka osoby wymagającej opieki,

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;


3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;


4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 1. świadczenia rodzicielskiego lub
 2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

-przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust.2

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia 10 roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

- skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okresu urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

- śmierci matki dziecka;

- porzucenie dziecka przez matkę.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienie czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt.1;

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku osób, o których mowa w ust.1 pkt.4.

3) przysposobienia dziecka nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust.1 pkt.4.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w kwocie 1000 zł miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 6.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art.73 ust.3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje . Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli:

1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okresu urlopu rodzicielskiego;

2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

3. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5. osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego.


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wysokość zasiłku od 1 listopada 2019 roku wynosi 215,84 zł/m-c

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,\
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.